תיקון "חפציבה" לחוק המכר דירות

ביום 6.10.2008 נכנס לתוקפו תיקון מס' 5 לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות- 1974. במהלך שנות הפעלתו של החוק, ובמיוחד לאור פרשת "חפציבה" התברר כי ההגנה שמספקת החוק על זכויותיהם של רוכשי דירות אשר משקיעים את מיטב כספם ברכישת דירה אינה מספקת וכי יש להרחיבה על מנת למנוע ולצמצם ככל שניתן את הסיכון שלוקח על עצמו הרוכש. להלן נסקור את עיקרי התיקון לחוק שהוצעו והתקבלו ואשר מהווים נדבך נוסף חשוב בהגנה על רוכשי דירות.

הוגדר מונח "מחיר הדירה" כך שהינו כולל כל סכום שהקונה התחייב לשלם למוכר בחוזה המכר בקשר לרכישת הדירה, לרבות שכר טרחת עורך דין, וכל תשלום אחר שנקבע בהסכם המכר מתייחס לרישום הדירה על שם הקונה. תיקון זה בא למנוע מצב שרוכש דירה "מבולבל" מכל התשלומים הקבועים בהסכם המכר במקומות שונים ואינו יודע מה המחיר הסופי של הדירה אותה הוא רוכש.

הורחבה ההגנה על כספי רוכש הדירה, בכך שנכון להיום חלה חובה על המוכר לספק בטוחה לקונה כבר אחרי תשלום של 7% מתמורת הדירה, זאת בניגוד למצב הקודם לפיו יכול היה מוכר לקבל סך של 15% מהתמורה מבלי לספק לרוכש כל בטוחה.

נקבע כי רק אם נקבע מפורשות בהסכם המכר כי המוכר יכול להחליף את הבטוחה שנתן הרי שלא יוכל לעשות כן ללא הסכמת הקונה.

נקבע כי גם אם הרוכש ויתר בהסכם המכר על זכותו להסדר תשלומים כקבוע בתקנות במקר שלא ניתנת בטוחה, הרי שהתנייה אינה תקפה.

נקבע כי סכומי הכספים שהובטחו יוחזרו בהתאם למנגנון ההצמדה שנקבע בהסכם המכר, ואם לא נקבע מנגנון הם יוצמדו למדד תשומות הבניה.
הוסדרו כללים לעניין הפקדת הכספים ישירות לחשבון המלווה של הבנק המלווה והמממן את הפרוייקט על מנת למנוע מצב של תשלום ישירות למוכר.

במסגרת התיקון תוקנה פקודת המיסים (גביה),
כך שעל אף האמור בפקודה חובות של סרבן מיסים שהינו מוכר לא יהיו שיעבוד ראשון על דירה שמכר לקונה ביחס לכספים ששילם אותו קונה על חשבון הדירה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

הורחב סעיף העונשין כך שכל קבלת כספים מרוכש שלא בהתאם לדין תהווה עבירה.
הוראות תיקון החוק חלות על כל חוזה שנחתם החל מיום 6.10.2008 ואינן חלות באופן רטרואקטיבי לגבי חוזים שנחתמו קודם לכן.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

לקבלת שיחת ייעוץ חינם
03-7790040
או באמצעות הטופס הבא
Call Now Button