רכישת דירה מקבלן​

הגבלת רכיב שכר טרחת עורך דין

חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 7), התשע"ד–2014* הוספת סעיף 6ג

1. בחוק המכר (דירות), התשל"ג–1973‏[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 6ב יבוא:

"הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות במכירת דירה ואופן תשלומן 6ג. (א) בסעיף זה, "הוצאות משפטיות" – שכר טרחת עורך דין המייצג הן את המוכר והן את הקונה בעסקה למכירת דירה, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין בשל ייצוג המוכר באותה עסקה, בעד פעולות אלה:

(1) רישום וניהול רשימה של בעלי הזכויות על פי חוזה המכר, מיום המכירה ועד יום רישום זכויות אלו בלשכת רישום המקרקעין;

(2) רישום הזכויות על פי חוזה המכר בלשכת רישום המקרקעין, ובכלל זה רישום בית בפנקס בתים משותפים ושינוי או תיקון לצו רישום בית משותף;

(3) כל הוצאה אחרת הקשורה לרישום הזכויות על פי חוזה המכר.

(ב) (1) מוכר לא ידרוש מקונה השתתפות בהוצאות משפטיות בסכום העולה על הסכום או השיעור שקבע השר בהתייעצות עם שר המשפטים ושר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת (בסעיף זה ­– הסכום המרבי), ורשאי הוא לקבוע כאמור סכומים מרביים שונים לדירות מסוגים שונים לפי אמות מידה שקבע, וכן כי הוראות סעיף זה לא יחולו על דירות מסוג מסוים או על דירות שמחירן עולה על המחיר שקבע.

(2) על אף האמור בפסקה (1), הסכום המרבי של הוצאות משפטיות לעניין רישום וניהול רשימה של בעלי זכויות ורישום הזכויות על פי חוזה המכר, מיום המכירה ועד יום רישום זכויות אלו בלשכת רישום המקרקעין, יהיה הסכום לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996[2], לעניין מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהיעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין.

(ג) קונה ישלם את ההוצאות המשפטיות ישירות לעורך הדין, ועורך הדין יוציא לקונה חשבונית כהגדרתה בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975[3]."

תיקון סעיף 10

2. בסעיף 10 לחוק העיקרי, במקום "3 או 6" יבוא "3, 6 או 6ג(ב)".

תחילה, תחולה ותקנות ראשונות 3.

(א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על חוזה מכר שנחתם מיום התחילה ואילך, ובלבד שהותקנו תקנות לפי סעיף 6ג(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה.

(ב) תקנות ראשונות כאמור בסעיף קטן (א) יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה; לא הותקנו התקנות עד ליום התחילה, רשאי שר הבינוי והשיכון, בצו, לדחות את יום התחילה בתקופה נוספת שלא תעלה על שישה חודשים.

* התקבל בכנסת ביום א' באדר ב' התשע"ד (3 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 508, מיום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), עמ' 31.

[1] ס"ח התשל"ג, עמ' 196; התשע"ד, עמ' …

[2] ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

[3] ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

לקבלת שיחת ייעוץ חינם
03-7790040
או באמצעות הטופס הבא
Call Now Button