קניית דירה מכירת דירה – המדריך לרישום דירה בטאבו

אלו ממסמכים יש לצרף לצורף רישום דירה (קנייה או מכירה) בטאבו?

אישורים מקוריים מרשות המיסים על תשלום מס שבח, מס רכישה או אישורים על פטור מהם.

אם מדובר בדירה שלא רשומה בפנקס הבתים המשותפים יש להמציא אישור מקורי על תשלום מס רכוש בתוקף ליום ביצוע העסקה או ליום 31.12.1999.

אישור עירייה לטאבו מקורי: מדובר באישור המופנה לרשם המקרקעין על תשלום מיסי הרשות המקומית כולל היטל השבחה, בתוקף ליום הגשת התיק לטאבו.

שטרי מכר מקוריים ב- 5 עותקים מודפסים ללא תיקונים ומחיקות חתומים ומאומתים.

בקשה מקורית לרישום במקרקעין חתומה ומאומתת.

מתי צריך לצרף מסמכים נוספים?
אלו מסמכים יש לצרף כשאין מספרי זהות בצד השמות של בעלי הדירה?

מסמכים שנמסרו לבעלים מהטאבו המעידים על הרישום.
תצהירים של הבעלים ושל צד ג' על הזהות שבין הבעלים הרשום לבין מי שטוען לה, תוך ציון מקור הידיעה.

מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, לפי דרישת הטאבו.

כאשר המקרקעין עליהם בנויה הדירה נמצאים בהליכי הסדר – הסכמת הטאבו (פקיד ההסדר) לביצוע הרישום.
כאשר אחת החתימות על המסמכים אינה של הצדדים אלא באמצעות עוה"ד או אדם אחר – ייפוי כוח מתאים מאומת.

אלו מסמכים יש לצרף כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תאגיד (חברה, עמותה, אגו"ש וכיוצ')?

תעודת רישום התאגיד.
פרוטוקול של אסיפת המנהלים המעיד על ההחלטה לבצע את העסקה ודרך ביצועה, כאשר ההחלטה מאומתת ע"י עורך דין.

אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון של התאגיד אשר יכלול את הפרטים הבאים:
שהתאגיד קיים.

כי בהתאם לתזכיר ולתקנון של התאגיד כפי שהם במועד הגשת התיק לטאבו, רשאי התאגיד לבצע את העסקה.

כי המשתתפים באסיפת המנהלים כמפורט בפרוטוקול, הם מנהלי התאגיד והם מוסמכים כיום לבצע את פעולות התאגיד ולחתום בשמו על שטר המכר של הדירה.

אלו מסמכים יש לצרף כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תאגיד זר?

כל המסמכים שצויינו לעיל בנוגד לתאגיד ישראלי.

אישור עורך דין הבקיא בדיני המדינה שהתאגיד רשום בה, כי התאגיד כשיר לבצע את העסקה לפי אותם דינים.
כאשר קטין הוא צד בקניית דירה / מכירת דירה – אישור בית משפט או בית דין דתי לבצע את העסקה.
כאשר מנהל עיזבון הוא צד בקניית דירה / מכירת דירה – אישור בית משפט או בית דין דתי לבצע את העסקה.

קיים הסכם שיתוף השולל או מגביל את זכות השותף למכור את חלקו בדירה – הסכמה בכתב של השותפים לביצוע העסקה.

קיימת זכות קדימה לאדם שלישי לקנות את הדירה – הסכמה בכתב של בעל זכות הקדימה כאשר בעל הדירה מבקש למכור אותה בתמורה למישהו אחר.

הדירה כפופה להערת אזהרה – הסכמת הזכאי על פי הערת האזהרה או צו בית משפט.

ההדירה כפופה להערה על הגבלת כשרות – אישור בית המשפט לביצוע קנייה / מכירת הדירה.

הדירה כפופה לצו עיקול, צו כונס נכסים, צו מניעה וכיוצ' – אישור בית המשפט לביצוע קנייה / מכירת הדירה.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
 הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

לקבלת שיחת ייעוץ חינם
03-7790040
או באמצעות הטופס הבא
Call Now Button