עשרה כללי זהב לעריכת צוואה תקפה ללא עדים

לעיתים רוצה המצווה לערוך צוואה באופן פרטי, ללא ידיעתו של איש, בפרטיות, בין על מנת לבטל צוואה קודמת שערך ובין על מנת להבטיח כי לאחר מותו רכושו יחולק ו/או יועבר בדיוק בהתאם להוראותיו.

להלן נביא עשרה כללי זהב שיש להקפיד לקיימם על מנת שצוואתו של המצווה בגפו, ללא עדים, תהיה תקפה ולא תבוטל לאחר מותו.

כתב יד: על המצווה לערוך את הצוואה בכתב ידו בלבד בכל חלקיה. צוואה שאינה בכתב ידו (מודפסת או ערוכה בכל דרך אחרת), אינה תקפה.

תאריך: על המצווה לציין בכתב ידו את תאריך הצוואה. ציון תאריך חשוב בשל העובדה שרק הצוואה האחרונה שנערכת היא זו שמחייבת.

חתימה: על המצווה לחתום את חתימתו בכתב ידו בסיום הצוואה וכן בכל מקום בצוואה שנערך תיקונים בצוואה אם נערכו.

לשון ציווי: על המצווה לכתוב את הוראותיו בצוואה בלשון צווי בלבד (אני מורה כי…אני מצווה כי). לשון עמומה כגון: אני מצהיר ש…אני רוצה ש..אני מאמין כי…עלולה לגרום לביטול הצוואה.

זיהוי היורשים: על המצווה להקפיד כי היורשים להם הוא מעניק את רכושו יזהו בצוואה ככל שניתן במירב הפרטים (שם ושם משפחה, ת.ז. אם ניתן, כתובת, קרבה משפחתית).

פירוט נכסי העיזבון: על המצווה לפרט ככל שניתן את פרטי הנכסים הקיימים ברשותו (כתובות של נכסי מקרקעין לרבות גוש חלקה אם ניתן, מספרי חשבון ושמות סניפי הבנק, שמות של חברות, כמות מניות, נכסי מטלטלין וכו').

הימנעות מכתיבת תנאים לא חוקיים: על המצווה להימנע מהתניית הירושה בתנאים שאינם חוקיים (סותרים את תקנת הציבור). למשל: אני מורה להוריש לבני את כל רכושי אם הוא יתחמק משירות צבאי/אם הוא יתגרש מאשתו/אם הוא יבצע כך וכך.. (כל פעולה שאינה חוקית או סותרת את תקנת הציבור). תנאי שאינו חוקי כאמור ישלול מן היורש את הזכות לקבל את נכסי העיזבון.

הורשת זכויות פנסיוניות/קופות גמל: רק פניית לאותו קופות ובקשה לקבל טופס שינוי מוטבים תבטיח כי היורשים הרצויים יקבלו את זכויות המצווה לאחר מותו. כתיבת צוואה בעניין זה ללא מילוי טופס מוטבים אינה תקפה.

הפקדת הצוואה: חשיבות הפקדת הצוואה למשמורת הינה בעלת ערך עליון שכן המצווה רוצה כי הצוואה תישמר במקום בטוח וכן שימצאו אותה לאחר מותו. בפני המצווה שתי אפשרויות באופן עקרוני: האחת, להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. השניה, להפקיד את הצוואה בידי אדם עליו סומך המצווה (בדר"כ עו"ד או היורשים עצמם).

אישור רפואי: במידה ויש חשש לצלילות המצווה רצוי כי יצרף לצוואה אישור רפואי מרופה המשפחה כי הינו צלול בדעתו.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

לקבלת שיחת ייעוץ חינם
03-7790040
או באמצעות הטופס הבא
Call Now Button