עורך דין מקרקעין מייעץ תקנות חדשות פיצול דירה – הוראת שעה 2011

סקירת תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית) (הוראת שעה), התשע"ב-2011 אשר פורסמו ביום 20.11.2011 ומאפשרות פיצול דירות באופן חוקי.

רבות דובר בעניין האפשרות שרשויות התכנון והבניה, יאפשרו חלוקת דירות באופן חוקי וכשר, במקום להילחם בתופעת פיצול הדירות, זאת במסגרת הגדלת היצע הדירות כחלק ממערך הטיפול במחירי הנדל"ן הגבוהים.

ובכן, ביום 20.11.2011 פורסמו תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית) (הוראת שעה), התשע"ב-2011 (להלן: "התקנות החדשות") אשר מאפשרות פיצול דירות באופן חוקי.

להן נסקור בקצרה את התקנות החדשות.
מהו תוקפן של התקנות החדשות?
תחילתן של התקנות החדשות מיום 20.12.2011 (30 ימים לאחר פרסומן) ולתקופה של 5 שנים.

מהם התנאים לפיצול דירה?
התקנות החדשות קובעות כי תנאי לחלוקת דירה הוא ששטח הדירות המחלוקות לא יקטן מ- 30 מ"ר לכל דירה, וכי סך הוספת הדירות בכל הבניין לא יהא יותר מ- 30% מעבר לדירות הקיימות. ככל ותוכנית הבניין מאפשרת לבנות על המגרש מספר דירות גדול יותר או נמוך יותר מהבנויות בפועל, הרי שהתקנות קובעות כי יתירו הגדלה של 30% לפי מספר הדירות הנמוך מבין שני נתונים אלו. כמו כן, אם יש בבניין פחות מ-3 דירות יאפשרו הוספת דירה אחת באמצעות פיצול.

אופן הפיצול יהיה באמצעות הגשת בקשת הקלה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ותנאי נוסף הוא שמהנדס הוועדה יחתום על חוות דעת הקובעת כי התמהיל המתקבל בבניין לאחר פיצול הדירות נותן מענה לצרכים הנובעים מתוספת הדירות. יודגש בעניין זה, כי הוועדה המקומית יכולה להפוך את החלטת המהנדס ולקבוע הפחתה של מספר הדירות שניתן להוסיף, או לחלוטין לשלול פיצול דירות כלשהו.

האם דרושה הסכמת כל הדיירים?
באופן עקרוני דרושה בהתאם לתקנות החדשות הסכמה של כל בעלי הדירות (או כל בעלי הזכויות במגרש), ואולם בתקופת השנתיים הראשונות של תחולתן תסתפק הוועדה בהסכמה של 75% מבעלי הדירות (או בעלי הזכויות במגרש).

האם התקנות החדשות חלות באופן רטרואקטיבי?
לפי הפרקטיקה הנוהגת בדיני התכנון והבניה ניתן עקרונית ניתן לקבל היתר בניה רטרואקטיבי להקלה, וזאת בהליך של הכנת תוכניות ע"י אדריכל והגשת בקשת הקלה לעירייה תוך השגת הסכמת בעלי הדירות הדרושים לעניין זה. ואולם, אדגיש ואציין שתי הערות לעניין זה:

ראשית, ככל וכנגד הדירה המחולקת נפתח תיק במחלקת הפיקוח על הבנייה ו/או חמור מכך הוגש כתב אישום, הרי שקשה לראות כיצד תאפשר העירייה לדחות את מיצוי ההליך המשפטי לתקופה ארוכה, כל עוד המצב בדירה לא הושב לקדמותו ו/או הוכשר באופן חוקי.

שנית, גם אם לא נפתח הליך משפטי כנגד הדירה, לא ברור האם העירייה תאפשר הכשרה רטרואקטיבית של דירה מפוצלת מבלי לדרוש את קנסות והיטלים אשר היא יכולה לגבות בהתאם לדין במסגרת הליך משפטי.

כותב המאמר הינו בעל תואר ראשון ותואר שני במשפטים, בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים (L.L.B, L.L.M) מקים ובעלים של משרד עורכי דין עמית דביר, המתמחה בעיקר בדיני מקרקעין ונדל"ן, ייצוג בבתי משפט ומשפט מסחרי.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

לקבלת שיחת ייעוץ חינם
03-7790040
או באמצעות הטופס הבא
Call Now Button