הוצאת טופס 4 לבניין

מהו טופס 4?

טופס 4 לבניין הוא טופס פיננסי המוגש לרשות ניירות ערך בארה"ב. מדובר בהגשה שכל חברה ציבורית צריכה להגיש מדי שנה, המספקתמידע על פעילותה ועל הסיכונים הפוטנציאליים שלה.

טופס 4 הוא טופס ה-SEC המוגש מדי שנה עבור מנפיקים פרטיים מקומיים ובינלאומיים של ניירות ערך לפי סעיף 13 או 15(ד) של חוקבורסת ניירות ערך משנת 1934. טופס 4 כולל את פעילות החברה במהלך שנת הכספים, מידע על גורמים פנימיים , עסקאות פניםבניירות ערך וגילויים נדרשים אחרים.

טופס 4 כולל עסקאות פנימיות בניירות ערך במהלך שנת הכספים (כולל מידע על רכישות ומכירה של מניות החברה), כל שינוי בבעלות אושליטה שהתרחשו במהלך אותה שנה, כל הלוואות שניתנו על ידי נושא משרה או דירקטור למנפיק או לחברות הבנות שלו. , וכל הסכמיםבין נושא משרה או דירקטור לצד שלישי ביחס לכל נייר ערך של המנפיק.

יש להגיש טופס זה תוך 20 יום לאחר שחל שינוי בשליטה.

ישנם סוגים שונים של טופס

טופס F4 הינו דוח שנתי על מצבה הפיננסי של החברה. על החברה להגיש זאת ל-SEC בתוך ארבעה חודשים מתום שנת הכספים.

טופס 4A הוא דוח שנתי על שינויים בזכויות שותפות/בעלות בחברת השקעות אחת או יותר בתוך מתחם קרנות נאמנות. טופס זה נדרשכאשר חל שינוי בזכויות הבעלות בחברות ההשקעות בתוך מתחם קרנות הנאמנות שחל במהלך שנת הכספים

טופס 4B נדרש כאשר חל שינוי בזכויות הבעלות בחברת השקעות שאינה חלק ממתחם קרנות נאמנות

טופס 4C מדווח על שינויים בבעלות מועילה בניירות ערך (כולל מניות רגילות) על ידי כל נושא משרה ודירקטור (

באחריות בעל הבניין להגיש טופס 4 עבור כל מבנה מבנה מסחרי שנבנה או שופץ מהותית. טופס 4, המכונה גם תעודת אכלוס, מונפקעל ידי סוכנות ממשלתית. הטופס חל על כל בניין בעל יותר מפלס מסחרי אחד, לרבות בנייני משרדים, שטחי מסחר ומתקנים תעשייתיים. הוא מונפק לאחר סיום הבנייה או שיפוץ מהותי. טופס 4 הינו טופס המשמש להוצאת תעודת העברה. כל אדם או חברה שיש להם ענייןכלשהו בנכס, יכולים להגיש בקשה להוצאת טופס 4. הטופס יכול לשמש גם כהודעה פומבית למכירת הנכס.

עם זאת, יש כמה דרישות שצריך לעמוד בהן לפני שתוכל להגיש בקשה לטופס זה. אתה חייב לקבל את מלוא התשלום מהרוכש ולאאמורים להיות לך משכנתאות על הנכס. בנוסף, אתה צריך להיות בעל בעלות משפטית על הנכס ושמך חייב להיות עליו, כמו גם לאלהיות מנהל עיזבון או מנהל עיזבון שבו המנוח היה הבעלים שלו. בחודשים ספטמבר, אוקטובר ונובמבר 2018 טופלה הוצאת טופס 4 להיתר בנייה.

סעיף זה מסכם את אופן הטיפול בהיתר בנייה על ידי פקיד המנפיק. טופס 4 הוא מסמך משפטי המוגש לרשות ניירות ערך כדי לדווח עלשינויים בבעלות על ניירות ערך. טופס 4 יכול להיות מוגש על ידי כל אדם או ישות הרוכשים יותר מ-5% מהניירות המתנהלים מבלילרשום אותם לפי סעיף 12(ז).

הגשת טופס 4 יכול להתבצע על ידי כל אחד, גם אם הוא לא הבעלים החדש של ניירות ערך. הגשת טופס 4 חדש מתחילה בזיהוי כל הנכסים שמחליפים בעלות, ולאחר מכן רישום כל הצדדים המעורבים בהעברה, כולל בעלים חדשים ובעלים קודמים. על ההגשה לכלולמידע מלא עבור כל נכס – לרבות מספר החשבון, סוג נייר הערך ומספר המניות עבור כל נייר ערך המועבר.

עלות טופס 4 לבניין

עלות הטופס לבניין תלויה בשטח המרובע בפועל בטופס, והיא כוללת גם כל אזור מגורים.

הטופס הינו הצהרת שווי למקרקעין ומשמש כבסיס לצרכי מס וביטוח. כאשר מחשבים את עלות בניית התוספת לביתכם, עליכם לדעת כי תצטרכו לשלם טופס 4 לכל בניין. מס טופס 4 לבניין עלה ל-4,000 דולר. מס טופס 4 לבניין עלה ל-4,000 דולר. גובה האגרה מחושב עלידי חלוקת שווי הנכס ב-100,000$ והכפלתו ב-4,000$.

למידע נוסף בקרו באתר: https://torem.co.il/

לקבלת שיחת ייעוץ חינם
03-7790040
או באמצעות הטופס הבא
Call Now Button